LOGO

Phân hiệu - Đào tạo lái xe

13-05-2013

Chức năng, nhiệm vụ của 2 phân hiệu:

Phân hiệu đào tạo lái xe có nhiệm vụ tuyển sinh và đào tạo lái xe các hạng theo giấy phép được Cục Đường bộ Việt Nam cấp.

Tổ chức tuyển sinh, đào tạo lái xe các hạng.

Xây dựng tiến độ đào tạo, kế hoạch giáo viên, quản lý theo dõi sổ sách giáo án, mẫu biểu, giáo trình đào tạo lái xe theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ LĐTBXH.

Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý giáo dục học sinh do phân hiệu quản lý; phối kết hợp với gia đình học sinh và xã hội trong hoạt động giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ công nhân viên thuộc quyền.

Quản lý sử dụng các thiết bị tài sản khác, đất đai và tài chính của Trường giao cho phân hiệu; đề xuất nội dung về sửa chữa, đầu tư trang thiết bị vật chất của cơ sở đào tạo.

Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Nhà trường

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao