LOGO

Tin ban chính trị

10-01-2013
Tin ban chính trị

Chức năng nhệm vụ Ban Chính trị


- Tổ chức thực hiện công tác Đảng, công tác Chính trị; Xây dựng kế hoạch thanh tra và giải quyết đơn thư, khiếu tố, khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.