LOGO

Trung tâm tư vấn & GTVL

04-12-2012
Giám đốc:        Dương Quang Huy  - Mobile:  0983.623.437.
Phó Giám đốc:   Nguyễn Thiên Thành - Mobile:  0912.067.529
Địa chỉ: Số 258 Lê Duẩn - Kiến An - Hải Phòng.
Điện Thoại: 0313.877.987 -   Fax: 0313.542.193.

Chức năng nhiệm vụ của trung tâm:
  1. Giúp hiệu trưởng về công tác
    • Tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ, các đối tượng chính sách và người lao động.
    • Lập hồ sơ dự tuyển, đào tạo đính hướng và tổ chức cho lao động đi xuất khẩu.
  2. Chuẩn bị các điều kiện để Hiệu trưởng ký và thanh lý các hợp đồng: sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, sửa chữa và các hợp đồng kinh thế khác. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị được phân công để thực hiện hợp đồng.
  3. Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc giới thiệu việc làm cho học sinh - sinh viên tốt nghiệp ra trường đang làm việc tại các doanh nghiệp.
  4. Liên hệ với các doanh nghiệp để theo dõi, đánh giá số lượng, chất lượng học sinh - sinh viên tốt nghiệp ra trường đang làm việc tạo các doanh nghiệp
  5. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.