LOGO

Ban tài chính

04-12-2012
       Chức năng, nhiệm vụ Ban Tài chính:
  1. Thực hiện nhiệm vụ kế toán, thống kê theo các quy định hiện hành của nhà nước, quân đội.
  2. Lập các báo cáo kế toán thống kê, báo cáo quyết toán tài chính theo quy định; xây dựng kế hoạch tài chính hàng tháng, quý, năm của nhà trường.
  3. Nghiên cứu, dự báo những biến động về giá cả thị trường phục vụ cho đào tạo ở tầm trung và dài hạn.
  4. Thực hiện các công tác khác về tài chính, kế toán theo quy định của nhà nước, Quân đội.