LOGO

Ban chính trị

04-12-2012
       Chức năng, nhiệm vụ Ban Chính trị:
  1. Tổ chức thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị; Xây dựng kế hoạch thanh tra và giải quyết khiếu nại, đơn thư, khiếu tố thuộc thẩm quyền giải quyết của Nhà trường.
  2. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.