LOGO

Phòng kỹ thuật

04-12-2012
Phòng kỹ thuật
       Chức năng, nhiệm vụ phòng Kỹ thuật:
 1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác
  • Kế hoạch, kỹ thuật, vật tư, an toàn lao động.
  • Quản lý việc thực hiện giá thành và chi phí sản xuất.
 2. Xây dựng và quản lý việc thực hiện kế hoạch về sản xuất, kỹ thuật thiết bị, xe máy, vật tư, nguyên vật liệu, điện năng của Nhà trường.
 3. Tổ chức cấp phát, quản lý vật tư phục vụ giảng dạy, học tập, sản xuất và dịch vụ của nhà trường.
 4. Xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về an toàn lao động, trang bị bảo hộ lao động.
 5. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác kỹ thuật an toàn; là chánh thanh tra kỹ thuật an toàn.
 6. Tổ chức thực hiện triển khai công tác kiểm kê vũ ký, trang thiết bị kỹ thuật, vật tư - phụ tùng theo chỉ thị của quân khu.
 7. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.