LOGO

THÔNG BÁO

28-05-2018
            BỘ QUỐC PHÒNG                                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 3                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                -------------                                                                                                       ------------

             Số: 514 / TB-KNNQG                                                                                Hải Phòng, ngày 17 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia năm 2018Nội dung