LOGO

THÔNG BÁO KẾT QUẢ

28-05-2018

            BỘ QUỐC PHÒNG                                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 3                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            -----------------                                                                                                        -----------


                                                                                                                  Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO KẾT QUẢ

KIỂM TRA KIẾN THỨC, KIỂM TRA THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI

THAM DỰ TRONG KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia: Kỳ 4 - năm 2018

Từ ngày 20 tháng 4 năm 2018 đến ngày 22 tháng 4 năm 2018


I. Nghề: Công nghệ ô tô

Bậc trình độ kỹ năng nghề: Bậc 1

STT

Số hiệu KT

Họ và Tên

Kết quả kiểm tra kiến thức

Kết quả kiểm tra thực hành

Ghi chú

01

OT01

Đỗ Tiến Đạt

72

64


02

OT02

Dương Văn Điều

64

70


03

OT03

Hòa Quang Hiệu

70

68


04

OT04

Đỗ Văn Phước

6805

OT05

Nguyễn Văn Khuyến


64

Vắng thi

06

OT06

Phạm Công Lên

64

68


07

OT07

Dương Xuân Nghìn

68

70


08

OT08

Vũ Văn Nghị

70

72


09

OT09

Dương Xuân Nguyễn

72

70


10

OT10

Vũ Thế Quang

70

68


11

OT11

Nguyễn Viết Phú

68

64


12

OT12

Mã Văn Quân

58


Không đạt

13

OT13

Lã Văn Sơn

62

76


14

OT14

Đinh Văn Thắng

64

70


15

OT15

Trương Văn Thơm

70

84


16

OT16

Nguyễn Ngọc Lai

80

74


17

OT17

Phạm Minh Quang

56


Không đạt

18

OT18

Phạm Xuân Diệu

54


Không đạt

19

OT19

Nguyễn Văn Hoa

58


Không đạt

20

OT20

Vi Hồng Phong

54


Không đạt

21

OT21

Nguyễn Văn Hợp

76

74


22

OT22

Vũ Mạnh Hùng

70

64


23

OT23

Hồ Hoàng Hà

84

76


24

OT24

Lương Đức Thế

74

70


25

OT25

Trần Văn Sáu

64

70


26

OT26

Bùi Đức Hoàng

56


Không đạt

27

OT27

Nguyễn Công Hoàng

58


Không đạt

28

OT28

Lê Thanh Sơn

68

76


29

OT29

Phạm Văn Tuyền

70

78


30

OT30

Vũ Đình Thuật

74

70


31

OT31

Đỗ Danh Ánh

86

78


32

OT32

Nguyễn Đăng Tuất

68

68


33

OT33

Trần Tự Hoàng

70

80


34

OT34

Nguyễn Đình Tuân

72

78


35

OT35

Đào Văn Hùng

68

60


36

OT36

Bùi Văn Khuyến

76

65


37

OT37

Vũ Văn Bằng

78

68


38

OT38

Cao Xuân Nguyên

78

60


39

OT39

Nguyễn Quốc Hùng

68

65


40

OT40

Bùi Xuân Thành

80

68


41

OT41

Nguyễn Đức Thọ

68

64 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Đại tá Lê Thanh Thuỷ

 

File đính kèm tại đây.