LOGO

DANH SÁCH THAM DỰ

28-05-2018

            BỘ QUỐC PHÒNG                                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 3                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            -----------------                                                                                                        -----------


DANH SÁCH NGƯỜI THAM DỰ

ĐẾN DỰ KIỂM TRA KIẾN THỨC, DỰ KIỂM TRA THỰC HÀNH

Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia 4 - năm 2018

Từ ngày 20 tháng 4 năm 2018 đến ngày 22 tháng 4 năm 2018


Nghề: Công nghệ ô tô - Bậc trình độ kỹ năng nghề: Bậc 1


Số hiệu KT

Họ và Tên

Số CCCD/CMND Hộ chiếu ngày và nơi cấp

Điện thoại/Email

Dự kiểm tra kiến thức

Dự kiểm tra thực hành

OT01

Đỗ Tiến Đạt

030776298; Ngày cấp: 10/07/2013 CA Hải Phòng

OT02

Dương Văn Điều

017023631; Ngày cấp: 28/09/2011 CA Hà Nội

OT03

Hòa Quang Hiệu

151687764; Ngày cấp: 01/08/2010 CA Thái Bình

OT04

Đỗ Văn Phước

034089002468; Ngày cấp: 09/10/2015 CA Thái Bình

OT05

Nguyễn Văn Khuyến

031084000114; Ngày cấp: 19/06/2014 CA Hải Phòng

OT06

Phạm Công Lên

031706759; Ngày cấp: 24/06/2008 CA Hải Phòng

OT07

Dương Xuân Nghìn

001087002916; Ngày cấp: 16/09/2014 CA Hà Nội

OT08

Vũ Văn Nghị

031342829; Ngày cấp: 23/11/2001 CA Hải Phòng

OT09

Dương Xuân Nguyễn

111306092; Ngày cấp: 15/02/2014 CA Hà Nội

OT10

Vũ Thế Quang

031071001243; Ngày cấp: 10/08/2015 CA Hải Phòng

OT11

Nguyễn Viết Phú

031321142; Ngày cấp: 01/09/2006 CA Hải Phòng

OT12

Mã Văn Quân

082209970; Ngày cấp: 28/02/2012 CA Lạng Sơn

OT13

Lã Văn Sơn

031788299; Ngày cấp: 21/05/2009 CA Hải Phòng

OT14

Đinh Văn Thắng

031098000550; Ngày cấp: 03/11/2014 CA Hải Phòng

OT15

Trương Văn Thơm

031737643; Ngày cấp: 17/12/2008 CA Hải Phòng

OT16

Nguyễn Ngọc Lai

031995937; Ngày cấp: 31/03/2014 CA Hải Phòng

OT17

Phạm Minh Quang

031943538; Ngày cấp: 26/10/2012 CA Hải Phòng

OT18

Phạm Xuân Diệu

1012263260; Ngày cấp: 18/05/2011 CA Quảng Ninh

OT19

Nguyễn Văn Hoa

Ngày cấp: 14/03/2011 CA Hòa Bình

OT20

Vi Hồng Phong

082290159; Ngày cấp: 22/05/2012 CA Lạng Sơn

OT21

Nguyễn Văn Hợp

031816808; Ngày cấp: 22/05/2012 CA Lạng Sơn

OT22

Vũ Mạnh Hùng

031816808; Ngày cấp: CA Hải Phòng

OT23

Hồ Hoàng Hà

034064002790; Ngày cấp: 02/10/2007 Cục Cảnh Sát

OT24

Lương Đức Thế

1211128319; Ngày cấp: 07/04/2014 CA Bắc Giang

OT25

Trần Văn Sáu

031974891; Ngày cấp: 03/09/2013 CA Hải Phòng

OT26

Bùi Đức Hoàng

031095003451; Ngày cấp: 14/03/2017 CA Hải Phòng

OT27

Nguyễn Công Hoàng

030095002512; Ngày cấp: 21/09/2017 Căn cước công dân

OT28

Lê Thanh Sơn

031424107; Ngày cấp: 06/11/2008 CA Hải Phòng

OT29

Phạm Văn Tuyền

030067000062; Ngày cấp: 21/01/2015 Cục Cảnh Sát

OT30

Vũ Đình Thuật

031885188; Ngày cấp: 18/06/2011 CA Hải Phòng

OT31

Đỗ Danh Ánh

142256955; Ngày cấp: 13/06/2009 CA Hải Dương

01685742657

OT32

Nguyễn Đăng Tuất

031132371; Ngày cấp: 11/03/2009 CA Hải Phòng

0936280482

OT33

Trần Tự Hoàng

030679254; Ngày cấp: 07/01/2006 CA Hải Phòng

0912301308

OT34

Nguyễn Đình Tuân

030901196; Ngày cấp: 07/01/2008 CA Hải Phòng

0975236286

OT35

Đào Văn Hùng

030688252; Ngày cấp: 19/08/2005 CA Hải Phòng

0963125889

OT36

Bùi Văn Khuyến

03608300381; Ngày cấp: 08/04/2016 CA Hải Phòng

0902589896

OT37

Vũ Văn Bằng

030783410; Ngày cấp: 09/04/2008 CA Hải Phòng

0904580547

OT38

Cao Xuân Nguyên

030931593; Ngày cấp: 22/07/2009 CA Hải Phòng

0975236286

OT39

Nguyễn Quốc Hùng

142599699; Ngày cấp: 28/02/2011 CA Hải Dương

0913011789

OT40

Bùi Xuân Thành

037071000557; Ngày cấp: 12/12/2016 CA Hải Phòng

0989150971

OT41

Nguyễn Đức Thọ

031062002779; Ngày cấp: 19/10/2016 CA Hải Phòng

09752362863 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Đại tá Lê Thanh Thuỷ

 

File đính kèm tại đây.