LOGO

Quy chế dân chủ

29-09-2014
Quy chế dân chủ

QUÂN KHU 3

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 3

 
   

 


Số: 327/QC-DC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 


Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2012

 

QUY CHẾ

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Cao đẳng nghề số 3

 

Căn cứ vào chỉ số 539/CT-ĐUQSTWW ngày 27/6/2005 và chỉ thị số 98/CT-ĐU ngày 28/9/2005 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về “Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” theo chỉ thị số 30/CT-TW của BCT khóa VIII, chỉ thị số 10/CT-TW ngày 28/3/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX).

Trường Cao đẳng nghề số 3 bổ sung thêm một số nội dung và xây dựng quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường nhằm phát huy vai trò làm chủ của cán bộ, giáo viên, học sinh – sinh viên (HS-SV), nhân viên phục vụ để mỗi người thực hiện tốt nghĩa vụ, quyền lợi và lợi ích chính đáng của mình, phấn đấu nâng cao phẩm chất năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chức trách góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, nhà trường VMTD.

Điều 2: Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy các cấp, phát huy trách nhiệm, tổ chức chỉ huy, điều hành của cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp. Đề cao tinh thần làm chủ của mọi thành viên trong Nhà trường.

Thường xuyên rà soát, bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp với tính chất, nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường và tổ chức thưch hiện nghiêm túc, bảo đảm đạt hiệu quả thiết thực.

Điều 3: Mọi hoạt động dân chủ phải tuân theo hiến pháp, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm trong mọi tình huống.

Chương II

DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ TRONG TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ TRƯỜNG

Mục 1: Trách nhiệm của thủ trưởng từng cơ quan, đơn vị, nhà trường (gọi chung là thủ trưởng)

Điều 4: Thủ trưởng là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của đơn vị dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo trực tiếp của thủ trưởng phụ trách nhiệm hoạt động CTĐ, CTCT và hướng dẫn của cơ quan chính trị cấp trên.

Điều 5: Tại cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng. Thủ trưởng đánh giá việc thực hiện công việc thời gian qua, lắng nghe ý kiến tham gia của mọi đối tượng, triển khai nhiệm vụ thời gian tiếp theo. Kịp thời phổ biến, quán triệt, hướng dẫn mọi người chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, nhiệm vụ của đơn vị và chức trách nhiệm vụ từng người.

Điều 6: Thủ trưởng có trách nhiệm quản lý cán bộ, nhân viên... về tư tưởng, phẩm chất đạo đức, đào tạo, sử dụng, chăm lo bồi dưỡng năng lực công tác, chuyên môn, nghiệp vụ. Việc bồi dưỡng phải có chương trình kế hoạch, nội dung sát với nhiệm vụ, chức năng của từng bộ phận từng người.

Điều 7: Định kỳ 6 tháng, 1 năm Thủ trưởng đánh giá ưu, khuyết điểm của từng tập thể, cá nhân: kịp thời biểu dương khen thưởng người tốt việc tốt, đồng thời chỉ ra yếu kém, biện pháp khắc phục.

1. Cán bộ nhân viên viết bản tự nhận xét công tác bao gồm các nội dung:

- Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên.

- Những công việc cụ thể đã thực hiện trong năm, đánh giá về chất lượng và hiệu quả của công việc đó.

- Phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tính trung thực trong công tác.

- Quan hệ phối hợp công tác

2. Từng bộ phận và tập thể cấp ủy, chỉ huy các cấp tham gia ý kiến vào bản nhận xét công tác đó.

3. Thủ trưởng trực tiếp ghi nhận xét đánh giá định kỳ hàng năm đối với cán bộ, nhân viên và thông báo trực tiếp cho cán bộ, nhân viên biết: cán bộ, nhân viên có quyền phát biểu ý kiến đối với thủ trưởng về đánh giá định kỳ hàng năm.

4. Đánh giá định kỳ hàng năm đưa vào hồ sơ do cơ quan quản lý theo phân cấp.

Điều 8: Trên cơ sở trách nhiệm và quyền hạn của mình, thủ trưởng đề xuất cấp ủy xét duyệt việc tuyển chọn, sắp xếp, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý và thực hiện chính sách cán bộ thật khách quan, khoa học, hiệu quả đáp ứng với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và phù hợp với phẩm chất, năng lực của từng người trước khi quyết định một chủ trương công tác hoặc kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, một vấn đề liên quan trách nhiệm và lợi ích chung của cán bộ, chiến sĩ, CNV... Thủ trưởng phải xin ý kiến tập thể cấp ủy và tổ chức lấy ý kiến tham gia đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, nghiên cứu tiếp thu ý kiến đồng thời phúc đáp lại để mọi người cùng biết.

Điều 9: Thủ trưởng chịu trách nhiệm về việc sử dụng có hiệu quả tài sản của cơ quan, tiết kiệm kinh phí được cấp, thực hiện nghiêm các quy định về xét duyệt, phân phối, sử dụng kinh phí, vật tư CTĐ, CTCT và các vật tự phục vụ dạy học.

Điều 10: Thủ trưởng có chế độ nắm tình hình, chỉ đạo và tạo điều kiện cho HĐQN và các tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt dân chủ trong cơ quan và đơn vị; có thái độ đúng trong việc tiếp thu ý kiến phê bình của cán bộ, chiến sĩ, CNV, đồng thời có kế hoạch sửa chữa thiếu sót khuyết điểm.

Mục 2: Trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong cơ quan, đơn vị

Điều 11: Cán bộ, nhân viên trong cơ quan, đơn vị phải quán triệt và chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, nhiệm vụ chức trách mà mình đảm nhiệm.

Điều 12: Trong khi thi hành nhiệm vụ, thực hiện chức trách được giao, cán bộ, nhân viên phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

Cán bộ, nhân viên có quyền trình bày ý kiến, đề xuất việc giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình khác với ý kiến của người phụ trách trực tiếp, nhưng vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo của người phụ trách trực tiếp, đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp trên.

Điều 13: Cán bộ, nhân viên có quyền tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn kiện của Đảng, các văn bản pháp quy của Nhà trường và cấp trên liên quan trực tiếp tới mọi lĩnh vực, phạm vi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tham gia xây dựng các chương trình kế hoạch hoạt động chung của cơ quan đơn vị, các quy chế hoặc những vấn đề mà cấp ủy và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức lấy ý kiến để tham khảo trước khi quyết định.

Điều 14: Cán bộ, nhân viên phải tự phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm sửa chữa khuyết điểm để không ngừng tiến bộ, phải thẳng thắn, khách quan phê bình xây dựng cho cấp ủy và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và đồng chí đồng đội, để xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD.

Mục 3: Những việc cán bộ, nhân viên phải được biết:

Điều 15: Những việc sau đây phải công khai cho cán bộ, nhân viên biết.

1. Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ Quốc phòng có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ và hoạt động của cơ quan.

2. Kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý và chương trình mục tiêu phấn đấu của cơ quan, đơn vị trong phong trào thi đua Quyết thắng.

3. Báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

4. Báo cáo tuyển dụng, sắp xếp, bồi dưỡng, đề bạt, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật và giải quyết chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, CNV (theo phân cấp).

5. Các vụ tiêu cực, tham ô, tham nhũng và kết luật giải quyết khiếu nại tố cáo trong nội bộ cơ quan, đơn vị

6. Kết quả việc cấp ủy, thủ trưởng và cấp trên tiếp thu những ý kiến phê bình, đóng góp, kiến nghị của cán bộ, chiến sĩ, CNV.

7. Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ nhân viên trong cơ quan, đơn vị.

Mục 4: Những việc cán bộ, nhân viên được bàn

Điều 16: Những việc sau đây cán bộ, nhân việc được tham gia ý kiến trước khi cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị quyết định.

1. Những vấn đề về chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD.

2. Kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng

3. Tổ chức phong trào thi đua quyết thắng và báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị

4. Chủ trương, kế hoạch sử dụng ngân sách để thực hiện nhiệm vụ chính trị và cải thiện đời sống trong cơ quan, đơn vị.

5. Các biện pháp về cải tiến lề lối làm việc, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu...

6. Khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm đối với mọi quân nhân trong cơ quan, đơn vị (theo phân cấp)

7. Thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi và lợi ích của mọi quân nhân trong cơ quan, đơn vị.

8. Nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị

Mục 5: Những việc cán bộ, nhân viên được tham gia giám sát, kiểm tra.

Điều 17: Những việc cán bộ, nhân viên được tham gia giám sát, kiểm tra gồm:

1. Tình hình, kết quả thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chức trách của mỗi người.

2. Khen thưởng, kỷ luật, giải quyết chính sách bảo đảm quyền lợi, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, CNV theo quy định của nhà trường và Bộ Quốc phòng

3. Tình hình và kết quả sử dụng ngân sách, tài sản, quỹ vốn đề thực hiện nhiệm vụ chính trị và cải thiện đời sống vật chất tinh thân của cơ quan, đơn vị.

4. Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị trong nội bộ cơ quan, đơn vị hoặc giải quyết, xử lý các vụ việc tiêu cực khác.

Mục 6: Hình thức tham gia

- Tiếp tục tham gia với cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị

- Thông qua hội nghị toàn thể cơ quan, đơn vị hàng tuần, hàng tháng, sáu tháng, năm.

Chương III

DÂN CHỦ TRONG QUAN HỆ VỚI CÁC CƠ QUAN CẤP TRÊN, VỚI ĐƠN VỊ, VỚI CƠ QUAN HỮU QUAN VỚI CHÍNH QUYỀN, ĐOÀN THỂ VÀ NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG.

Mục 1: Quan hệ với các cơ quan cấp trên:

Điều 18: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phục tùng sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên. Nghiêm túc, kịp thời báo cáo, phản ảnh tình hình khách quan, trung thực.

Điều 19: Kịp thời có ý kiến về chủ trương, kế hoạch công tác có liên quan thẳng thắn phê bình, góp ý kiến xây dựng, đồng thời nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình nhắc nhở của các cơ quan cấp trên và tích cực sửa chữa khuyết điểm của cơ quan, đơn vị mình.

Khi có chính kiến khác với ý kiến cơ quan cấp trên, hoặc phát hiện thấy những vấn đề chưa chuẩn xác, chưa hợp lý trong sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên phải kịp thời phản ánh, kiến nghị để cơ quan cấp trên nghiên cứu, xem xét những vẫn phải nghiêm túc chấp hành những vấn đề về chỉ đạo, hướng dẫn đó.

Mục 2: Quan hệ với đơn vị:

Điều 20: Có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tạo điều kiện giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điều 21: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị của đơn vị.

Định kỳ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải làm việc với các đơn vị. Khi đơn vị có yêu cầu thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp và làm việc.

Mục 3: Quan hệ với các cơ quan hữu quan

Điều 22: Có kế hoạch tổ chức quan hệ hợp tác với các cơ quan hữu quan trong từng nội dung công tác. Trước khi làm việc phải thông báo rõ nội dung, chương trình dự kiến và cử cán bộ làm việc trực tiếp với cơ quan hữu quan, cùng nhau bàn bạc thống nhát nội dung, kế hoạch tiến hành, hợp đồng chặt chẽ mọi yếu tố và nghiêm túc thực hiện những vấn đề đã thống nhất.

Đoàn kết, tôn trọng, lắng nghe và chọn lọc, tiếp thu ý kiến đóng góp của cơ quan hữu quan, đồng thời góp ý kiến với cơ quan hữu quan về những vấn đề cùng quan tâm nghiên cứu giải quyết

Khi có ý kiến chưa thống nhất về một công việc, phải tích cực trao đổi làm rõ đúng, sai, đồng thời xin ý kiến cấp trên chỉ đạo để tiếp tục phối hợp thực hiện với cơ quan hữu quan.

Mục 4: Với chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương

Điều 23: Đoàn kết, tôn trọng, lắng nghe ý kiến, tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương để hoàn thành nhiệm vụ và xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD. Đồng thời tích cực góp ý kiến và tham gia các hoạt động góp phần xây dựng địa phương vững mạnh về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Điều 24: Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và nhu cầu chính đáng của mọi quân nhân, CNVQP, LĐHĐ nhất là trong thực hiện tốt dân chủ, công khai, công bằng, bảo đảm đúng, đủ các tiêu chuẩn về ăn, ở, sinh hoạt vui chơi, giải trí, chế độ thông tin, học tập... cho mọi đối tượng.

Những nội dung công tác có liên quan trực tiếp đến địa phương phải kịp thời thông báo cho cấp ủy, chính quyền và đoàn thể địa phương để cùng bàn bạc phối hợp hoạt động.

Khi có vụ việc, hoặc có ý kiến tố giác, khiếu nại của địa phương thì cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc nghiên cứu và cùng địa phương bàn bạc giải quyết thỏa đáng có lý có tình.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25: Cơ quan, đơn vị cán bộ, nhân viên thực hiện tốt quy chế này sẽ được khen thưởng, người vi phạm quy chế sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và kỷ luật Quân đội.

Điều 26: Khi phát hiện có sự phát triển mới hoặc quá trình thực hiện có nội dung chưa phù hợp cần bổ sung, sửa đổi. Nhà trường giao cho cơ quan chính trị nghiên cứu đề xuất kịp thời bổ sung, bảo đảm cho quy chế ngày càng hoàn chỉnh./.

 

Nơi gửi:

- Cục chính trị Qk (để báo cáo);

- Cơ quan, đơn vị thuộc đầu mối;

- Lưu BM, CT (T15b).

HIỆU TRƯỞNG