LOGO

Các trung tâm - phân hiệu

Trung tâm Sát hạch lái xe

13-05-2013

Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm:

Thực hiện theo cơ chế của Trung tâm sát hạch hiện hành.

Chi tiết

Phân hiệu - Đào tạo lái xe

13-05-2013

Chức năng, nhiệm vụ của 2 phân hiệu:

Phân hiệu đào tạo lái xe có nhiệm vụ tuyển sinh và đào tạo lái xe các hạng theo giấy phép được Cục Đường bộ Việt Nam cấp.

Tổ chức tuyển sinh, đào tạo lái xe các hạng.

Xây dựng tiến độ đào tạo, kế hoạch giáo viên, quản lý theo dõi sổ sách giáo án, mẫu biểu, giáo trình đào tạo lái xe theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ LĐTBXH.

Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý giáo dục học sinh do phân hiệu quản lý; phối kết hợp với gia đình học sinh và xã hội trong hoạt động giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ công nhân viên thuộc quyền.

Quản lý sử dụng các thiết bị tài sản khác, đất đai và tài chính của Trường giao cho phân hiệu; đề xuất nội dung về sửa chữa, đầu tư trang thiết bị vật chất của cơ sở đào tạo.

Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Nhà trường

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Chi tiết

Trung tâm tư vấn & GTVL

04-12-2012
Giám đốc:        Dương Quang Huy  - Mobile:  0983.623.437.
Phó Giám đốc:   Nguyễn Thiên Thành - Mobile:  0912.067.529
Địa chỉ: Số 258 Lê Duẩn - Kiến An - Hải Phòng.
Điện Thoại: 0313.877.987 -   Fax: 0313.542.193.

Chức năng nhiệm vụ của trung tâm:
  1. Giúp hiệu trưởng về công tác
    • Tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ, các đối tượng chính sách và người lao động.
    • Lập hồ sơ dự tuyển, đào tạo đính hướng và tổ chức cho lao động đi xuất khẩu.
  2. Chuẩn bị các điều kiện để Hiệu trưởng ký và thanh lý các hợp đồng: sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, sửa chữa và các hợp đồng kinh thế khác. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị được phân công để thực hiện hợp đồng.
  3. Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc giới thiệu việc làm cho học sinh - sinh viên tốt nghiệp ra trường đang làm việc tại các doanh nghiệp.
  4. Liên hệ với các doanh nghiệp để theo dõi, đánh giá số lượng, chất lượng học sinh - sinh viên tốt nghiệp ra trường đang làm việc tạo các doanh nghiệp
  5. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

Chi tiết