LOGO

Phòng ban

Phòng Hành chính - Hậu cần

04-12-2012
Phòng Hành chính - Hậu cần
       Chức năng, nhiệm vụ phòng Hành chính - Hậu cần:
 1. Tham mưu cho hiệu trưởng về công tác đảm bảo hậu cần đời sống cho toàn trường.
 2. Tổ chức thực hiện các chế độ về y tế, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.
 3. Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác đầu tư và xây dựng cơ bản.
 4. Tổ chức quản lý và thực hiện các công tác về hành chính, văn phòng; đón tiếp khách ban đầu đến trường làm việc, công tác.
 5. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

Chi tiết

Phòng Đào tạo

04-12-2012
       Chức năng, nhiệm vụ phòng Đào tạo:
 1. Giúp hiệu trưởng trong việc
  • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hằng năm và kế hoạch đào tạo dài hạn của nhà trường
  • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hằng năm và kế hoạch đào tạo dài hạn của nhà trường
  • Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng chương trình - giáo trình dạy nghề;
  • Xây dựng kế hoạch phát triển nghành nghề đào tạo, loại hình đào tạo mới của nhà trường.
  • Quản lý ngân hàng đề thi
  • Lập kế hoạch và chỉ đạo thi tốt nghiệp, kiểm tra kết thúc khoá học.
  • Quản lý phôi bằng, chứng chỉ nghề; cấp phát bằng, chứng chỉ nghề, giấy chứng nhận về đào tạo và bồi dưỡng nghề.
 2. Hướng dẫn và kiểm tra thực hiện các kế hoạch đào tạo nghề, bồi dưỡng nghề, giáo dục học sinh - sinh viên.
 3. Tổ chức và quản lý quy trình đào tạo, bồi dưỡng nghề.
 4. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nghề, bồi dưỡng, giáo dục học sinh - sinh viên.
 5. Tổ chức và quản lý quy trình đào tạo - bồi dưỡng nghề.
 6. Xây dựng và tổ chức thự hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, các hoạt động nghiệp vụ về giảng dạy học tập.
 7. Là thư ký hội đồng đào tạo và hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề.
 8. Làm việc với các doanh nghiệp để lập kế hoạch cho học sinh - sinh viên đi thực tập, dự thảo trình Hiệu trưởng ký hợp đồng thực tập để giao cho cơ sở thực hiện.
 9. Chuẩn bị các điều kiện để Hiệu trưởng ký các hợp đồng thực tập nghề cho sinh viên chính quy các trường đại học thực tập nghề tại Trường.
 10. Tổng hợp, đề xuất việc mua sắm trang thiết bị phục vụ cho đào tạo và đảm bảo vật chất huấn luyện trong quá trình đào tạo.
 11. Theo dõi, tổng hợp đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo, giáo dục học sinh, thống kê, làm báo cáo các vấn đề về giáo dục, đào tạo theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của hiệu trưởng.
 12. Xây dựng và tổ chức thự hiện các kế hoạch (phối hợp với chính quyền địa phương, công an trên địa bàn) bảo vệ, an ninh trật tự an toàn xã hội trong nhà trường. Tổ chức xây dựng, quản lý, huấn luyện quân sự.
 13. Xây dựng phương án và tổ chức chỉ đạo thực hiện phòng chống cháy nổ trong trường.
 14. Giúp Hiệu trưởng xây dựng tổ chức và biên chế của trường (tham mưu về công tác quân lực và quản lý quân số).
 15. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

Chi tiết

Phòng kỹ thuật

04-12-2012
Phòng kỹ thuật
       Chức năng, nhiệm vụ phòng Kỹ thuật:
 1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác
  • Kế hoạch, kỹ thuật, vật tư, an toàn lao động.
  • Quản lý việc thực hiện giá thành và chi phí sản xuất.
 2. Xây dựng và quản lý việc thực hiện kế hoạch về sản xuất, kỹ thuật thiết bị, xe máy, vật tư, nguyên vật liệu, điện năng của Nhà trường.
 3. Tổ chức cấp phát, quản lý vật tư phục vụ giảng dạy, học tập, sản xuất và dịch vụ của nhà trường.
 4. Xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về an toàn lao động, trang bị bảo hộ lao động.
 5. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác kỹ thuật an toàn; là chánh thanh tra kỹ thuật an toàn.
 6. Tổ chức thực hiện triển khai công tác kiểm kê vũ ký, trang thiết bị kỹ thuật, vật tư - phụ tùng theo chỉ thị của quân khu.
 7. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Chi tiết

Ban chính trị

04-12-2012
       Chức năng, nhiệm vụ Ban Chính trị:
 1. Tổ chức thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị; Xây dựng kế hoạch thanh tra và giải quyết khiếu nại, đơn thư, khiếu tố thuộc thẩm quyền giải quyết của Nhà trường.
 2. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Chi tiết

Ban tài chính

04-12-2012
       Chức năng, nhiệm vụ Ban Tài chính:
 1. Thực hiện nhiệm vụ kế toán, thống kê theo các quy định hiện hành của nhà nước, quân đội.
 2. Lập các báo cáo kế toán thống kê, báo cáo quyết toán tài chính theo quy định; xây dựng kế hoạch tài chính hàng tháng, quý, năm của nhà trường.
 3. Nghiên cứu, dự báo những biến động về giá cả thị trường phục vụ cho đào tạo ở tầm trung và dài hạn.
 4. Thực hiện các công tác khác về tài chính, kế toán theo quy định của nhà nước, Quân đội.

Chi tiết