LOGO

Thông báo

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 5

15-04-2015

Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng B2, C và nâng hạng D, E , Fc tại Trung tâm Sát hạch lái xe trong tháng 5 năm 2015 như sau:

Chi tiết

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 9 năm 2016

29-09-2016
Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng tại TTSHLX Tháng 9 năm 2016

Chi tiết

THÔNG BÁO

28-05-2018
            BỘ QUỐC PHÒNG                                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 3                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                -------------                                                                                                       ------------

             Số: 514 / TB-KNNQG                                                                                Hải Phòng, ngày 17 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia năm 2018


Chi tiết

THÔNG BÁO 2

28-05-2018
            BỘ QUỐC PHÒNG                                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 3                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                -------------                                                                                                       ------------

             Số: 515 / TB-KNNQG                                                                                Hải Phòng, ngày 17 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia năm 2018

Nghề: Công nghệ ô tô

--------------------------


Chi tiết