LOGO

Giới thiệu

Phòng kỹ thuật

04-12-2012
Phòng kỹ thuật
       Chức năng, nhiệm vụ phòng Kỹ thuật:
 1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác
  • Kế hoạch, kỹ thuật, vật tư, an toàn lao động.
  • Quản lý việc thực hiện giá thành và chi phí sản xuất.
 2. Xây dựng và quản lý việc thực hiện kế hoạch về sản xuất, kỹ thuật thiết bị, xe máy, vật tư, nguyên vật liệu, điện năng của Nhà trường.
 3. Tổ chức cấp phát, quản lý vật tư phục vụ giảng dạy, học tập, sản xuất và dịch vụ của nhà trường.
 4. Xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về an toàn lao động, trang bị bảo hộ lao động.
 5. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác kỹ thuật an toàn; là chánh thanh tra kỹ thuật an toàn.
 6. Tổ chức thực hiện triển khai công tác kiểm kê vũ ký, trang thiết bị kỹ thuật, vật tư - phụ tùng theo chỉ thị của quân khu.
 7. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Chi tiết

Ban chính trị

04-12-2012
       Chức năng, nhiệm vụ Ban Chính trị:
 1. Tổ chức thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị; Xây dựng kế hoạch thanh tra và giải quyết khiếu nại, đơn thư, khiếu tố thuộc thẩm quyền giải quyết của Nhà trường.
 2. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Chi tiết

Ban tài chính

04-12-2012
       Chức năng, nhiệm vụ Ban Tài chính:
 1. Thực hiện nhiệm vụ kế toán, thống kê theo các quy định hiện hành của nhà nước, quân đội.
 2. Lập các báo cáo kế toán thống kê, báo cáo quyết toán tài chính theo quy định; xây dựng kế hoạch tài chính hàng tháng, quý, năm của nhà trường.
 3. Nghiên cứu, dự báo những biến động về giá cả thị trường phục vụ cho đào tạo ở tầm trung và dài hạn.
 4. Thực hiện các công tác khác về tài chính, kế toán theo quy định của nhà nước, Quân đội.

Chi tiết

Trung tâm tư vấn & GTVL

04-12-2012
Giám đốc:        Dương Quang Huy  - Mobile:  0983.623.437.
Phó Giám đốc:   Nguyễn Thiên Thành - Mobile:  0912.067.529
Địa chỉ: Số 258 Lê Duẩn - Kiến An - Hải Phòng.
Điện Thoại: 0313.877.987 -   Fax: 0313.542.193.

Chức năng nhiệm vụ của trung tâm:
 1. Giúp hiệu trưởng về công tác
  • Tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ, các đối tượng chính sách và người lao động.
  • Lập hồ sơ dự tuyển, đào tạo đính hướng và tổ chức cho lao động đi xuất khẩu.
 2. Chuẩn bị các điều kiện để Hiệu trưởng ký và thanh lý các hợp đồng: sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, sửa chữa và các hợp đồng kinh thế khác. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị được phân công để thực hiện hợp đồng.
 3. Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc giới thiệu việc làm cho học sinh - sinh viên tốt nghiệp ra trường đang làm việc tại các doanh nghiệp.
 4. Liên hệ với các doanh nghiệp để theo dõi, đánh giá số lượng, chất lượng học sinh - sinh viên tốt nghiệp ra trường đang làm việc tạo các doanh nghiệp
 5. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

Chi tiết