LOGO

Tuyển sinh

Tuyển sinh đào tạo nghề đợt II năm 2016

11-08-2016

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo nghề đợt II năm 2016

(Dành cho Bộ đội xuất ngũ)

 

          - Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm 2016 của Trường Cao đẳng nghề số 3 - Bộ Quốc phòng.

          - Nhà trường thông báo tuyển sinh đợt II năm 2016 cụ thể như sau:

Chi tiết

DANH SÁCH THAM DỰ

28-05-2018

            BỘ QUỐC PHÒNG                                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 3                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            -----------------                                                                                                        -----------


DANH SÁCH NGƯỜI THAM DỰ

ĐẾN DỰ KIỂM TRA KIẾN THỨC, DỰ KIỂM TRA THỰC HÀNH

Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia 4 - năm 2018

Từ ngày 20 tháng 4 năm 2018 đến ngày 22 tháng 4 năm 2018


Nghề: Công nghệ ô tô - Bậc trình độ kỹ năng nghề: Bậc 1

Chi tiết

THÔNG BÁO KẾT QUẢ

28-05-2018

            BỘ QUỐC PHÒNG                                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 3                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            -----------------                                                                                                        -----------


                                                                                                                  Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO KẾT QUẢ

KIỂM TRA KIẾN THỨC, KIỂM TRA THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI

THAM DỰ TRONG KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia: Kỳ 4 - năm 2018

Từ ngày 20 tháng 4 năm 2018 đến ngày 22 tháng 4 năm 2018

Chi tiết